Trong sổ bảo hành cấp cho khách hàng có chín (09) phiếu bảo dưỡng định kì để sử dụng dịch vụ này.

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm hai loại có nội dung công việc khác nhau. Loại “Bảo dưỡng nhỏ” có sau (06) phiếu và loại “Bảo dưỡng toàn bộ” có ba (03) phiếu.
–  Phiếu lần 1: Sử dụng trong vòng 2 tháng đầu hay 500 đến 1,000km đầu tiên.
–  Phiếu lần 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ bảy.
–  Phiếu lần 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười ba.
–  Phiếu lần 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười bảy.
–  Phiếu lần 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mốt.
–  Phiếu lần 6: Sử dụng từ tháng thứ hai ba đến tháng thứ hai lăm.
–  Phiếu lần 7: Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ hai chín.
–  Phiếu lần 8: Sử dụng từ tháng thứ ba mốt đến tháng thứ ba mươi ba.
–  Phiếu lần 9: Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba bảy.

Phiếu “Bảo dưỡng nhỏ”:

Bao gồm: Phiếu lần 1, lần 2, lần 4, lần 5, lần 7, lần 8.
Phiếu bảo dưỡng nhỏ là các phiếu mà mặt trước có nền màu vàng nhạt, mặt sau màu trắng (Tham khảo phần sổ bảo hành)

Phiếu bảo hành nhỏ
Phiếu bảo hành nhỏ

Phiếu “Bảo dưỡng toàn bộ”:

Bao gồm: Phiếu lần 3, lần 6, lần 9.
Phiếu bảo dưỡng toàn bộ là các phiếu mà mặt trước có nền màu hồng nhạt, mặt sau màu trắng (Tham khảo phần sổ bảo hành).

Phiếu bảo dưỡng toàn bộ
Phiếu bảo dưỡng toàn bộ